31.08.2015

Dnia 31.08.2015r. zakończyła się realizacja projektu „Nowe perspektywy z nowymi kwalifikacjami. Niepełnosprawni na rynku pracy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Celem projektu było wzrost aktywności zawodowej i społecznej co najmniej u 27 UP( 15 K i 12 M) zatrudnienia spośród 30 UP oraz podjęcie zatrudnienia przez min 6 ON ruchowo zamieszkujących PJ, PK i PMK do 31.08.2015r.

Udzielone  formy wsparcia:

I. Warsztaty aktywizująco – motywacyjne i coaching:

1. Opracowanie Indywidualnych Planów Działania dla każdego uczestnika projektu
2. Warsztaty motywacyjne
3. Poradnictwo zawodowe
4. Poradnictwo psychologiczne i psychospołeczne

II. Szkolenia zawodowe:

1.Pracownik ochrony fizycznej( osoba wykonująca zadania ochrony w zakresie niewymagającym wpisu na listę kwalifikowalnych pracowników ochrony)
2..Magazynier z obsługą wózków jezdniowych
3.Pracownik administracyjno – biurowy
5.Kurs rękodzieła użytkowego z zakładaniem sklepu internetowego

III. Staże (dla wszystkich Uczestników Projektu – 6 miesięcy).


Osiągnięte rezultaty:

  1. 30 osób nabyło nowe uprawnienia i kwalifikacje zawodowe lub podwyższyły posiadane kwalifikacje
  2. 27 osób ukończyło staż zawodowy
  3. 8 osób podjęło zatrudnienie po zakończeniu stażu

27.11.2014

Jesteś pracodawcą? Potrzebujesz pracownika?
Zgłoś się do nas!

Podkarpacka Agencja Konsultingowo Doradcza Sp. z o.o. w Jaśle zaprasza pracodawców do składania wniosków o zorganizowanie 6-cio miesięcznych staży zawodowych dla Uczestników projektu.

Uczestnicy projektu ukończyli następujące szkolenia:

1. Magazynier z obsługą wózków jezdniowych (z egz. UDT)

2. Pracownik administracyjno- biurowy

oraz w najbliższym czasie ukończą:

3. Rękodzieło użytkowe z zakładaniem sklepu internetowego

Preferowani Pracodawcy zapewniający zatrudnienie na minimum 3 miesiące po zakończeniu stażu.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej projektu www.noweperpektywy.pakd.pl , w Biurze projektu, ul. Śniadeckich 15 lub pod numerami telefonu 509 379 095 lub 13 44 675 62.

21.11.2014

Przypominamy, że istnieje możliwość skorzystania z poradnictwa psychologicznego i psychospołecznego, które ma celu pokonanie barier utrudniających podjęcie pracy. Oferujemy stały dostęp do psychologa, lekarza medycyny pracy, prawnika, itp. Terminy realizacji wsparcia będą uzgadniane na bieżąco z pracownikiem biura projektu.

20.10.2014

20.10.2014 rozpoczęło się szkolenie zawodowe „Rękodzieło użytkowe z zakładaniem sklepu internetowego” dla 10 uczestników projektu „Nowe perspektywy z nowymi kwalifikacjami. Niepełnosprawni na rynku pracy”. Szkolenie odbywa się w Jaśle.

Program szkolenia zakłada nabycie wiedzy i umiejętności z rękodzieła użytkowego poprzez zrealizowanie modułów tematycznych dotyczących m.in.: malowania na jedwabiu naturalnym, sztukaterii (złocenia, ornamenty, odlewy) inkrustacji i intarsji drewna, filcowania oraz wiedzy i umiejętności z zakresu zakładania sklepu internetowego.

15.10.2014

Dnia 14.10.2014 zakończyła się realizacja szkolenia zawodowego „Magazynier z obsługą wózków jezdniowych (z egzaminem UDT)”. Pozytywny wynik z egzaminu końcowego uzyskali wszyscy uczestnicy szkolenia.

W dniu 14.10.2014 została przeprowadzona analiza ankiet szkolenia. Praca trenera oraz ocena merytoryczna szkolenia została oceniona bardzo wysoko, uczestnicy nie zgłosili żadnych zastrzeżeń.

01.10.2014

Dnia 30.09.2014 zakończyła się realizacja szkolenia zawodowego „Pracownik ochrony (osoba wykonująca zadania ochrony, w zakresie niewymagającym wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony)”. Pozytywny wynik z egzaminu końcowego uzyskali wszyscy uczestnicy szkolenia.

W dniu 30.09.2014 przeprowadzono analizę ankiet szkolenia, z której wynika, że uczestnicy szkolenia nie zgłosili żadnych zastrzeżeń do przeprowadzonego szkolenia. Praca trenera oraz ocena merytoryczna szkolenia została oceniona bardzo wysoko.

30.09.2014

Dnia 29.09.2014 zakończyła się realizacja szkolenia zawodowego „Pracownik administracyjno-
biurowy”. Wszyscy uczestnicy pozytywnie zdali egzamin końcowy.

W dniu 29.09.2014 przeprowadzono analizę ankiet szkolenia „Pracownik administracyjno-biurowy”, z której wynika, że uczestnicy szkolenia nie zgłosili żadnych zastrzeżeń do przeprowadzonego szkolenia.

Praca trenera oraz ocena merytoryczna szkolenia została oceniona bardzo wysoko.

22.09.2014

Wszystkich zainteresowanych uczestników projektu, jak również pracodawców zapraszamy do zapoznania się z „Warunkami realizacji staży”, które zamieszczono na naszej stronie internetowej w zakładce STAŻE.

09.09.2014

Jesteś pracodawcą? Potrzebujesz pracownika?
Zgłoś się do nas!

 

Podkarpacka Agencja Konsultingowo Doradcza Sp. z o.o. w Jaśle zaprasza pracodawców do składania wniosków o zorganizowanie 6-cio miesięcznych staży zawodowych dla Uczestników projektu.

Uczestnicy projektu ukończą następujące szkolenia:

1. Pracownik ochrony (osoba wykonująca zadania w zakresie niewymagającym wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej)

2. Magazynier z obsługą wózków jezdniowych (z egz. UDT)

3. Pracownik administracyjno- biurowy

4. Rękodzieło użytkowe z zakładaniem sklepu internetowego

Preferowani Pracodawcy zapewniający zatrudnienie na minimum 3 miesiące po zakończeniu stażu.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej projektu www.noweperpektywy.pakd.pl , w Biurze projektu, ul. Śniadeckich 15 lub pod numerami telefonu 509 379 095 lub 13 44 675 62.

pdf ikona  WNIOSEK

01.09.2014

Dnia 29.08.2014 rozpoczęła się realizacja kolejnego szkolenia zawodowego „Magazynier z obsługą wózków jezdniowych (z egzaminem UDT)”.

Szkolenie odbywa się na terenie Jasła.

Zakres tematyczny szkolenia obejmuje m. in.:

- przepisy bhp i przeciwpożarowe w magazynie i hurtowni

- gospodarka magazynowa

- obsługa programów komputerowych do prowadzenia gospodarki magazynowej

- zagadnienia teoretyczne m. in. typy wózków jezdniowych, budowa wózka jezdniowego, wózka do zadań transportowych, bhp przy eksploatacji wózków

- praktyczna nauka jazdy

26.08.2014

Dnia 25.08.2014 rozpoczęła się realizacja szkolenia zawodowego „Pracownik administracyjno-biurowy” dla 12 osób - uczestników projektu „Nowe perspektywy z nowymi kwalifikacjami. Niepełnosprawni na rynku pracy”.

Szkolenie odbywa się na terenie Jasła.

Celem głównym szkolenia jest przygotowanie uczestników szkolenia do pełnienia funkcji pracownika administracyjno-biurowego

Na program szkolenia składają m.in.:

- Podstawowe zagadnienia dot. internetu, podstawy pracy z pocztą elektroniczną, wyszukiwanie informacji, środki ostrożności, komputer, system operacyjny, pliki i foldery, proste programy

- MS Word - Wprowadzenie do używania edytorów tekstów, style, wypunktowania, tabulatory, tabele, style, wypunktowania, tabulatory, tabele, MS Word – ćwiczenia

- MS Excel – dane i obliczenia, kopiowanie danych, ćwiczenia

- MS PowerPoint – teoria i ćwiczenia

- BHP w pracy biurowej, podstawy działania biura, wyposażenie i urządzenia techniki biurowej, schemat organizacyjny, zadania sekretariatu

- Organizacja obiegu dokumentów, przyjmowanie korespondencji, ewidencjonowanie, archiwizacja dokumentów, korespondencja biurowa, dokumentacja handlowa, faktury VAT, rachunki

- Klasyfikacja dokumentów i systemów przechowywania akt, techniki sporządzania różnych dokumentów biurowych, rozliczanie podróży służbowej

- Komunikacja jako podstawowy składnik interakcji pomiędzy ludźmi, umiejętności w zakresie komunikacji, sprawna komunikacja z klientem, sprawna komunikacja za współpracownikami i szefem, bariery komunikacyjne i sposoby ich likwidowania

- Zarządzanie czasem, kierowanie pracą zespołową, style kierowania ludźmi, znaczenie sprawnej organizacji, zasady podziału pracy, określenie i weryfikacja celów działania, metody planowania i prowadzenia sekretariatu, Savoir-vivre w usługach firmy, rozmowy telefoniczne w biurze, przyjmowanie interesantów

- Prawo pracy: podstawowe zasady prawa pracy, wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia, czas pracy, obowiązki pracownika, obowiązki pracodawcy, umowy cywilnoprawne

22.08.2014

W dniu dzisiejszym tj. 22.08.2014 rozpoczęła się realizacja szkolenia zawodowego „Pracownik ochrony (osoba wykonująca zadania ochrony, w zakresie niewymagającym wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony)” dla 10 osób - uczestników projektu „Nowe perspektywy z nowymi kwalifikacjami. Niepełnosprawni na rynku pracy”.

Szkolenie odbywa się na terenie Jasła.

Celem szkolenia jest m. in. nabycie umiejętności do wykonywania czynności polegających na bezpośredniej ochronie fizycznej: stałej lub doraźnej, stałym dozorze sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych.

Na program szkolenia składają się m. in.:

- pierwsza pomoc przedmedyczna

- BHP i ochrona przeciwpożarowa

- podstawowe pojęcia prawa karnego, prawa karnego procesowego

- podstawowe pojęcia i dokumentacja związana z dozorowaniem oraz ochroną obiektów

- dozorowanie a system łączności, monitorowania i alarmowania, obsługa urządzeń monitorujących

- kradzież, kradzież z włamaniem – postępowanie pracownika

- elementy samoobrony

- podstawowe pojęcia dotyczące powiadamiania służb ratowniczych i osób funkcyjnych

- podstawowe pojęcia dotyczące obiegu informacji i tajemnicy służbowej

-obchody, kontrola obiektu

- standardy pracy i obsługi na stanowisku portier obiektu hotelowego

22.07.2014

W dniu dzisiejszym tj. 22.07.2014 rozpoczęła się realizacja kolejnej formy wsparcia dla uczestników projektu – poradnictwo zawodowe.

11.07.2014

Informujemy wszystkich uczestników projektu, że jest możliwość skorzystania z poradnictwa psychologicznego i psychospołecznego, które ma celu pokonanie barier utrudniających podjęcie pracy. Oferujemy stały dostęp do psychologa, lekarza medycyny pracy, prawnika, itp. Terminy realizacji wsparcia będą uzgadniane na bieżąco z pracownikiem biura projektu.

More Articles...

Strona 1 z 2

Przydatne programy

Acrobat Reader
PDF
WordViever

Darmowe oprogramowanie do podglądu
plików umieszczonych na stronie.

Kontakt

38-200 Jasło, ul. Śniadeckich 15
tel. 509 379 095
e-mail: noweperspektywy@pakd.pl